Język

Siedziba firmy

Adres:
Kościuszki 15
48-200 Prudnik
Polska

Kontakt:
Tel: 516 283 332

E-Mail:
info@tbo.com.pl

Na miejscu dla Ciebie w całej Polsce

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Gorzów Wielkopolski

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Toruń

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

1. Zakres

Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży i dostawy (dalej: OWU). Warunki klienta, które odbiegają od naszych warunków, są nieważne.

2. Oferty
Nasze oferty, które nie zawierają terminu wiążącego, nie są wiążące. Wiążący termin jest wiążący tylko wtedy, gdy wszystkie szczegóły techniczne zostaną w pełni wyjaśnione w okresie obowiązywania.

3. Dokumentacja
Zdjęcia, rysunki, schematy, opisy itp. Zawarte w ofertach służą wyłącznie celom informacyjnym, chyba że są wyraźnie określone jako wiążące. Oferty i dodatki są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez zainteresowanego kupującego i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. TBO Group sp. z o.o. wyraźnie zastrzega sobie do niego prawa autorskie.

4. Zakres dostawy
Decydujące znaczenie ma tylko nasze pisemne potwierdzenie zamówienia. Usługi, które nie są tam określone, będą naliczane osobno lub nie będą częścią dostawy. Dopuszczalne są dostawy częściowe. Dane dotyczące wagi materiału i / lub opakowania nie są wiążące. Należy pamiętać, że dostarczony system windy z poszczególnymi częściami windy, takimi jak kabina, drzwi i szyb, mogą różnić się od siebie kolorem. System połączeń alarmowych GSM wchodzący w zakres dostawy dostarczany jest bezpłatnie jako urządzenie wypożyczone z umową serwisową.

5. Ceny
Rodzaj cen określamy w naszych ofertach. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania umów dostawy w przypadku specjalnych przepisów importowych i eksportowych, które są widoczne dopiero później. Generalnie jesteśmy uprawnieni do korekty ceny po wystawieniu pisemnego potwierdzenia zamówienia, jeśli:

a) Późniejsze zmiany w opisach usług (specyfikacjach) wymagają dodatkowej pracy w biurach projektowych lub w produkcji
b) uzgodniony termin dostawy zostanie przesunięty o ponad trzy miesiące z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. w wyniku braku informacji technicznych, zmian żądanych w późniejszym terminie, nieprzestrzegania ustalonych warunków płatności lub siły wyższej
c) Nasi dostawcy wstrzymują dostawy lub materiały nie mogą zostać dostarczone. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zamówienia elementów o co najmniej takiej samej lub wyższej wartości. Różnica w cenie jest wcześniej omawiana z klientem i rozliczana z fakturą końcową.

6. Warunki płatności
Podane tutaj warunki płatności są wiążące. Obowiązek zapłaty uważa się za spełniony tylko wtedy, gdy cała cena dostawy została nam faktycznie zapłacona. W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu, uruchomieniu lub odbiorze przedmiotu dostawy z powodu okoliczności, za które nie odpowiadamy, obowiązują pierwotnie ustalone terminy płatności. Brak nieistotnych części, które nie uniemożliwiają użytkowania, a także przeróbek i / lub późniejszych dostaw poszczególnych części objętych naszym zobowiązaniem gwarancyjnym, nie uprawnia kupującego do przesunięcia uzgodnionych terminów płatności lub zatrzymania płatności, chyba że zostało wyraźnie się zgodził. W przypadku opóźnienia w płatności pobieramy odsetki za zwłokę w wysokości 4% powyżej odpowiedniej stopy kredytu bankowego, bez konieczności zawiadomienia o zwłoce. Jeśli kupujący nie dotrzyma uzgodnionych warunków płatności lub stanie się niewypłacalny, mamy prawo do uznania wszystkich zaległych sald za przedawnione i zażądania ich natychmiast. W takim przypadku wszystkie koszty windykacji ponosi kupujący.

O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują następujące warunki płatności:
– 60% kwoty zamówienia w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia
– 30% całości zamówienia natychmiast po zgłoszeniu gotowości do wysyłki. Przed dostawą należy dostarczyć potwierdzenie zapłaty.
– 10% całości zamówienia po montażu i akceptacji UDT bez wad przez DEKRA, TÜV lub GTÜ.

Jeśli wymagana jest gwarancja depozytu, 2% kwoty depozytu zostanie pobrane i zafakturowane pierwszą wpłatą.
Nie udziela się rabatu od wystawionych faktur.

Ostateczna płatność jest płatna natychmiast po pomyślnym i z naszej strony bezbłędnej akceptacji TÜV, ale nie później niż 14 dni po uruchomieniu systemu wind. Jeśli klient nie dokona płatności, winda zostanie wyłączona za opłatą do momentu płatności końcowej. Występują nowe koszty z powodu ponownego uruchomienia systemu windy po otrzymaniu płatności od klienta.

Wszelkie koszty związane z dodatkową statyką, rusztowaniami, pracami i podnośnikami będą fakturowane osobno dla klienta. Faktury wystawiane są na podstawie umowy w formie faktur częściowych i faktur końcowych lub jako faktura całkowita. Potrącenie z tytułu ewentualnych roszczeń wzajemnych klienta, które są przez nas kwestionowane, z wyjątkiem prawnie ustalonych i tytułów roszczeń, jest niedozwolone. Nasze ceny są oparte na czynnikach kosztowych obowiązujących w momencie zawarcia umowy. Jeśli drastyczny wzrost materiałów, wynagrodzeń lub innych kosztów nastąpi przed dostawą – ale nie w ciągu 4 miesięcy po zawarciu umowy – zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania ceny.

7. Czas dostawy
Wiążące są tylko terminy dostaw określone w naszym pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy rozpoczyna się dopiero po podpisaniu przez klienta potwierdzenia zamówienia, doprecyzowaniu wszystkich niezbędnych szczegółów technicznych, pisemnym zatwierdzeniu planów, rysunków wymiarowych i umów wdrożeniowych przez klienta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz po dokonaniu płatności umownych i / lub zabezpieczenia zostały dostarczone. Uzgodniony termin dostawy ulega stosownemu wydłużeniu w przypadku:

a) Niedotrzymanie warunków płatności
b) późniejsze zmiany informacji technicznych lub specyfikacji
c) przypadki siły wyższej.

O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, opóźnione dostawy nie uprawniają kupującego do odstąpienia od umowy ani do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Jeśli klient poniesie szkodę z powodu opóźnienia powstałego z naszej winy, ma prawo żądać odszkodowania za opóźnienie. Za każdy pełny tydzień opóźnienia wynosi 1/2%. H., ale w sumie najwyżej 5 proc. H. o wartości tej części całkowitej dostawy, która w wyniku zwłoki nie może być wykorzystana terminowo lub zgodnie z umową, chyba że klient może udowodnić wyższą szkodę lub mniejszą szkodę wyrządzoną Opóźnienie.

8. Przejście ryzyka, transport

O ile w umowie nie określono inaczej, korzyści i ryzyko przechodzą na kupującego, gdy towary opuszczają fabrykę. W przypadku opóźnień w dostawie z przyczyn, za które nie odpowiadamy, będziemy przechowywać przedmiot dostawy na rachunek i ryzyko kupującego według zwykłych opłat za przechowywanie w naszej fabryce lub poza nią.

9. Gwarancja / rękojmia
TBO Elevator GmbH udziela fabrycznej gwarancji na okres 24 miesięcy pierwszemu nabywcy i następcom przedmiotu dostawy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wysyłki lub w dniu, w którym przedmiot dostawy przekracza granicę dla przesyłek na kontynencie. Jeżeli przedmiot dostawy jest przez nas montowany, okres gwarancji rozpoczyna się w dniu udokumentowanego przekazania klientowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi lub klientowi końcowemu. W tym momencie klient lub jego upoważniony przedstawiciel lub klient końcowy rozpocznie obsługę przedmiotu dostawy. Warunkiem koniecznym dla naszego zobowiązania gwarancyjnego podczas eksploatacji jest wypełnienie zobowiązań umownych kupującego / klienta, w szczególności uzgodnionych warunków płatności, a także dowód, że konserwacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami. Gwarancja obejmuje naprawy w naszej fabryce, w miejscu eksploatacji, pod warunkiem, że przedmiot dostawy został przez nas zamontowany i wprowadzony do obrotu, lub na bezpłatną wymianę części przesłanych do nas, jeśli występuje produkcja lub materiał wada. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem, niewłaściwą obsługą lub złą konserwacją. Gwarancja nie obejmuje również wszystkich kosztów dodatkowych i następczych, np. Kosztów podróży i transportu itp. Koszty konserwacji nie są objęte naszą gwarancją. W przypadku montażu i dostaw, które podejmujemy bezpośrednio do prywatnych klientów końcowych w Niemczech, miejscem wykonania uznanych roszczeń gwarancyjnych jest miejsce przekazania / dostawy przedmiotu dostawy. Reklamacje dotyczące usług gwarancyjnych należy przesyłać do naszej fabryki wraz z załączeniem / zwrotem wadliwych części i następującymi informacjami:

– Typ i numer seryjny
– Data zakupu i firma dostarczająca
– Data i opis reklamacji

Wymienione przedmioty stają się naszą własnością. Przeróbki i późniejsze dostawy części gwarancyjnych nie powodują przerwania okresu gwarancyjnego, nawet jeśli realizacja gwarancji zostanie przesunięta na żądanie kupującego. Nasz obowiązek gwarancyjny wygasa w przypadku ingerencji, zmian lub napraw przedmiotu dostawy, które nie zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone, w szczególności przez personel nieupoważniony przez producenta, naruszenia uzgodnionych zobowiązań płatniczych i zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków przez kupujący.

10. Działanie wady
Za wady dostawy odpowiadamy w następujący sposób: Nasza gwarancja obejmuje tylko wady obecne w momencie przejścia ryzyka. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych następującymi przyczynami: nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie, nieprawidłowy montaż lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie, naturalne zużycie, nieprawidłowe lub niedbałe traktowanie (w tym zmiany i konserwacja), nieodpowiednie zasoby operacyjne, materiały zamienne , Niewłaściwe prace budowlane, nieodpowiednie podłoże, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile nie są one spowodowane naszą winą. Jeśli iw zakresie, w jakim reklamacje klienta okażą się nieuzasadnione, w szczególności jeśli wystąpią szkody, za które nie odpowiadamy zgodnie z poprzednim zdaniem, klient ponosi wszelkie koszty, które ponieśliśmy w rezultacie.

Jeśli klient jest przedsiębiorcą, musi powiadomić nas o wadach na piśmie zgodnie z poniższymi przepisami, w przeciwnym razie nasze wykonanie zostanie uznane za zatwierdzone: Oczywiste wady należy zgłosić nam natychmiast po dostawie lub, jeśli instalacja lub montaż przez nas lub uzgodniono uruchomienie próbne, po zakończeniu instalacji, montażu lub eksploatacji próbnej, ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy, nieoczywiste wady należy zgłaszać nam niezwłocznie po ich wykryciu.

W przypadku stwierdzenia wady, za którą odpowiadamy, jesteśmy, o ile mają zastosowanie przepisy prawa o umowach o dzieło i świadczenie usług, według naszego wyboru, o ile mają zastosowanie przepisy prawa umów sprzedaży, według uznania klienta , usunięcia wady lub wymiany dostawy (dalej: świadczenie dodatkowe) Zobowiązane. Jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania dodatkowego świadczenia wybranego przez klienta, jeśli jest to możliwe tylko po nieproporcjonalnych kosztach. W przypadku usunięcia wady jesteśmy zobowiązani do poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do usunięcia wady, w szczególności kosztów transportu, dojazdu, robocizny i materiałów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy koszty te wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy został przeniesiony w inne miejsce niż miejsce wykonania; ponosi to klient. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeżeli obowiązują przepisy dotyczące sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się lub jeśli nie jesteśmy gotowi lub nie jesteśmy w stanie usunąć wady lub dostawy zastępczej, albo jeśli nastąpi to po upływie rozsądnego terminu, klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia. . Jeżeli zastosowanie mają przepisy prawa o umowach o dzieło i świadczenie usług, klientowi przysługuje również prawo w nagłych przypadkach, w szczególności gdy zagrożone jest jego bezpieczeństwo eksploatacyjne lub gdy grozi mu nieproporcjonalnie duża szkoda z innych przyczyn, do usunięcia wady. samodzielnie lub przez osobę trzecią (dalej: samodoskonalenie) i żądając zwrotu niezbędnych wydatków. Obowiązek klienta do niezwłocznego poinformowania nas o planowanej samodzielnej realizacji pozostaje nienaruszony.

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad są wykluczone, jeżeli:
nie udzieliliśmy gwarancji na jakość przedmiotu lub nastąpiło naruszenie istotnych zobowiązań umownych, szkoda nie jest spowodowana co najmniej rażącym zaniedbaniem jednego z naszych pracowników lub zastępców lub szkoda nie jest spowodowana najmniej rażąco niedbałe uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad przez kupującego wynosi dwa lata, jeżeli mają zastosowanie przepisy dotyczące zakupu towarów konsumpcyjnych, w przeciwnym razie rok od początku ustawowego terminu przedawnienia.

11. Odpowiedzialność dostawcy, wyłączenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku TBO Elevator GmbH nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działalności, utracone zyski lub inne pośrednie straty po stronie użytkownika lub osób trzecich. Nie odpowiadamy za uszkodzenia windy lub jej instalacji elektrycznej w trakcie i po zakończeniu budowy. Wszelkie uszkodzenia, kradzieże lub akty wandalizmu ponosi klient w miejscu instalacji. W przypadku utraty lub uszkodzenia towaru jesteśmy zobowiązani do możliwie najszybszej wymiany za opłatą.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez usługodawcę lub uszkodzenia życia, kończyny lub zdrowia. Za inne zawinione naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne) usługodawca odpowiada tylko za typowe dla umowy, d. H. przewidywalne szkody. W przeciwnym razie odpowiedzialność dostawcy jest wykluczona. Dotyczy to również odpowiedzialności przedstawicieli prawnych i pomocników firmy TBO Group sp. z o.o..

12. Zastrzeżenie własności
Zastrzegamy sobie prawo do przedmiotu dostawy do czasu uregulowania wszystkich naszych roszczeń wobec klienta wynikających ze stosunków handlowych, w tym przyszłych roszczeń wynikających z umów zawartych w tym samym lub późniejszym terminie. Dotyczy to również sytuacji, gdy poszczególne lub wszystkie nasze roszczenia zostały uwzględnione na aktualnej fakturze, a saldo zostało wyciągnięte i uznane. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania przedmiotu dostawy. Jeżeli odbierzemy lub zajmiemy rzecz, o ile nie mają zastosowania postanowienia dotyczące umowy pożyczki konsumenckiej, możemy od umowy odstąpić tylko wtedy, gdy wyraźnie zadeklarujemy to na piśmie. W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, klient musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie. Klient ma prawo do odsprzedaży przedmiotu dostawy w ramach zwykłej działalności. Jednak już teraz przenosi on na nas wszystkie roszczenia wynikające z odsprzedaży wobec klienta lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy zastrzeżony towar zostanie odsprzedany bez, czy po przetworzeniu. Kupujący jest upoważniony do ściągania tych wierzytelności nawet po cesji. Nasze upoważnienie do samodzielnego ściągania roszczeń pozostaje nienaruszone; zobowiązujemy się jednak nie pobierać roszczeń, o ile klient należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych. Możemy żądać, aby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji potrzebnych do windykacji, przekazał związane z tym dokumenty oraz powiadomił dłużników o cesji.

13. Wcześniejsze rozwiązanie umowy
W przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy z przyczyn, za które nie odpowiadamy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania w wysokości 20% wartości zamówienia brutto bez dowodu, chyba że możemy udowodnić wyższą szkodę lub klient nie może udowodnić niższej szkody. Jeżeli po zawarciu umowy dowiemy się, że kupujący jest w złej sytuacji finansowej, możemy żądać zabezpieczenia zapłaty lub odstąpić od umowy biorąc pod uwagę poniesione wydatki.

14. Miejsce jurysdykcji
O ile jest to prawnie możliwe, miejscem wykonania i jurysdykcji jest siedziba naszej firmy.

15. Postanowienia końcowe
Zmiany, uzupełnienia i dodatkowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej. Jeżeli postanowienia niniejszych ogólnych warunków dostaw są nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zamiast nieważnych przepisów powinno mieć zastosowanie to, co jest najbliższe zamierzonemu celowi w prawnie dozwolonym sensie.