Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone przez przekazanie nam ich. Może to być np. Na przykład są to dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Nasze systemy informatyczne automatycznie zbierają inne dane podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są zapisywane automatycznie, jak tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Masz prawo do otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie bezpłatnie. Masz również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; nie można wyśledzić zachowania podczas surfowania.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i opcji sprzeciwu można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych.

2. Hosting

Zewnętrzny hosting

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Może to być v. a. to adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hosting będzie przetwarzał twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z wydajnością i do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy na realizację zamówienia

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z ochroną danych, zawarliśmy z naszym gospodarzem umowę na przetwarzanie zamówień.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Pani Alisa Begovic
Industriestrasse 1 A
86438 Kissing
Niemcy

Telefon: +49 8233 – 214 968 – 0
E-mail: info@tboaufzug.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

TBO Group
Pani Alisa Begovic
Industriestrasse 1 A
86438 Kissing
Niemcy

Telefon: +49 8233 – 214 968 – 0
E-mail: info@tboaufzug.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 litr E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MIEJSCU, ABY SPRZEDAWAĆ PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW DLA TWOJEJ SPECJALNEJ SYTUACJI; TO TAKŻE MA ZASTOSOWANIE DO PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE PRZEPISY. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDUJE SIĘ Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE. JEŚLI PRZEDMIOTUJESZ, NIE BĘDZIEMY MNIEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŻELI NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ OBOWIĄZKOWO CHRONIONYCH POWODÓW PRZETWARZANIA, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I UJAWNIENIE WŁAŚCIWOŚCI OPOZYCJA W RAMACH ART. 21 (1) RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ DO DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIEGO REKLAMY, MASZ PRAWO DO PRZEGLĄDU W DOWOLNYM CZASIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; JEST TO TAKŻE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO PROFILOWANIA, w takim stopniu, w jakim JEST POŁĄCZONE Z TAKĄ BEZPOŚREDNĄ REKLAMĄ. JEŻELI PRZEDMIOTUJESZ, DANYCH OSOBOWYCH NIE BĘDĄ DŁUŻEJ WYKORZYSTYWAĆ W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (OBOWIĄZKI ZGODNIE Z ART. 21 (2) RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane płatności na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy płatnej istnieje obowiązek podania nam szczegółów płatności (np. Numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są przeprowadzane wyłącznie za pomocą szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji Twoje dane płatnicze, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, do ich poprawiania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Podczas trwania badania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce / dzieje się nielegalnie, możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, musisz wyważyć twoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają nad prawami, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – można uzyskać wyłącznie za twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unia Europejska lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail.

4. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną automatycznie usunięte po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji (np. Funkcji koszyka) są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), są one omówione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Zgoda na plik cookie z plikiem cookie Borlabs

Nasza strona internetowa korzysta z technologii wyrażania zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie w celu uzyskania zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w przeglądarce i dokumentowania ich zgodnie z ochroną danych. Technologię tę zapewniają Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dalej Borlabs).

Po wejściu na naszą stronę w przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym przechowywana jest zgoda, której udzieliłeś lub cofnięcie tej zgody. Dane te nie będą przekazywane do dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie lub samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabs lub cel przechowywania danych nie ma już zastosowania. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technologia uzyskiwania zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej witryny – w tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Kontakt

Jeśli wyślesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli został zapytany.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Pytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoja prośba jest związana z realizacją umowy lub jest niezbędna do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym Zapytania kieruj do nas.

Dane wysyłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Pełny adres IP zostanie przesłany tylko na serwer Google w USA i tam skrócony w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiony jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „funkcji demograficznych” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od zewnętrznych dostawców. Tych danych nie można przypisać do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

czas przechowywania

Dane przechowywane w Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. Identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. Pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) zostaną zanonimizowane po 14 miesiącach lub usunięte. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy tak zwanego śledzenia konwersji w ramach Google Ads. Kliknięcie reklamy umieszczonej przez Google powoduje ustawienie pliku cookie służącego do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu użyciu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „konwersji plików cookie” i korzystanie z tego narzędzia do śledzenia są oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Ads i śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy z YouTube. Witryna jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że ​​YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach tej witryny przed obejrzeniem filmu. Jednak tryb rozszerzonej ochrony danych niekoniecznie wyklucza przesyłanie danych do partnerów YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Natychmiast po uruchomieniu filmu na YouTube na tej stronie nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach tej witryny. Ta informacja może a. służy do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube można uruchomić dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do tej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki internetowe Google są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. eCommerce i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny (dane użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążyć użytkownika opłatą za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.